Sách tương tác trực tuyến dành cho Giáo viên


Gói 600k /năm được truy cập toàn bộ danh sách các phần mềm itools online trong nhóm này. Phí giảm khi gia hạn tiếp từ năm thứ hai 300k/năm.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH:

  • Sách iTools tích hợp audio trong mỗi phần bài học, bài tập.
  • Đặc biệt tích hợp video xem trực tuyến và có hiển thị phụ đề trong video.
  • Chèn thêm các slide Powerpoint từ NXB (tùy bộ)
  • Chèn các audioscripts, videoscripts trong mỗi đơn vị bài học và các phần luyện tập
  • Chèn đáp án ngay trong mỗi đơn vị bài học và các phần luyện tập