Sách tương tác trực tuyến itools dành cho học sinh

Các sản phẩm đặc sắc

Oxford Read and Imagine (iTools)

Các sản phẩm đặc sắc

Oxford Dolphin Readers (iTools)

Mới!


Gói 400k /năm được truy cập toàn bộ danh sách các phần mềm itools online trong nhóm này. Phí giảm khi gia hạn tiếp từ năm thứ hai 300k/năm.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH:

  • Sách iTools tích hợp audio trong mỗi phần bài học, bài tập.
  • Đặc biệt tích hợp video xem trực tuyến và có hiển thị phụ đề trong video.
  • Chèn thêm các slide Powerpoint từ NXB (tùy bộ)
  • Chèn bổ sung các audioscripts, videoscripts ở cuối sách.
  • Chèn phần đáp án ở cuối sách.